نظرسنجی مشتریان
مشتري گرامي :
برای ارائه بهتر خدمات مایلیم نظرات شما را در مورد کیفیت محصولات دریافتی از شرکت نشت بن جویا شویم.لذا خواهشمندیم میزان رضایتمندی خود را در رابطه با هریک از موارد زیر را در ستون های مربوطه انتخاب نمایید.
 • میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5
  میزان رضایتمندی: 5